Delen

 

 

Algemene voorwaarden

Kwaliteit maakt het verschil

 

Artikel 1. Algemeen.

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en BE en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijlessen afgenomen bij rijschool ACADEMY23.
 2. Op de lesovereenkomst tussen rijschool en cursist is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

 1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
 3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
 4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
 5. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.
 6. De rijschool leidt de cursist zo goed mogelijk op tot het CBR/BNOR praktijkexamen 
 7. De rijschool dient de aanvraag voor de tussentijdse toets (TTT) en praktijkexamen binnen 14 dagen in bij het CBR wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de cursist. 
 8. De rijschool deelt de datum van de tussentijdse toets (TTT) en het praktijkexamen zo spoedig mogelijk mee aan de cursist,

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.

 1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
 2. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
 3. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 4. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld.
 5. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 6. De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn medische en/of psychische toestand, ook als hier niet expliciet om gevraagd is.


Artikel 4. Betalingsregeling.

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
 2. Indien is gekozen voor een lespakket mag bovengenoemde betaling in twee termijnen, één voor aanvang van de rijopleiding en één halverwege.
 3. De betaling gaat per overmaking van bank of contant aan de rijschool. 
 4. Losse lessen worden na afloop van een rijles contant betaald aan de instructeur.
 5. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
 6. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 7. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan.
 8. Indien de cursist niet tijdig betaalt, hanteert de rijschool de volgende procedure:
  1. De cursist ontvangt in eerste instantie een herinnering . 14 dagen na deze herinnering ontvangt de leerling een aanmaning omtrent de achterstand.
  2. Academy23 is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden onmiddellijk op te schorten wanneer facturen ouder dan 30 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een cursist(e) als te hoog wordt ingeschat . Indien de cursist(e) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Academy23 steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  3. Indien twee keer achtereenvolgende de facturen niet worden voldaan aan Academy23 binnen de overeengekomen termijn, is het jaarlijks verschuldigde of dat jaar nog te betalen bedrag in zijn geheel in één keer opeisbaar. Academy23 heeft het recht het gehele bedrag ineens op te eisen, zonder de mogelijkheid van opschorting of verrekening.
  4. Het voorgaande is ook van toepassing wanneer de cursist(e) een voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft gekregen.
  5. Academy23 is gerechtigd om in geval van declaraties welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten ad 15 % van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,-. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Academy23 aan de cursist(e) verzonden facturen komen voor rekening van de cursist(e). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cursist(e) zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 9. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

 

Artikel 5. Rijopleiding.

 1. De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

 

Artikel 6. Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
 3. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
 4. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven
 5. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
 6. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
 7. Indien de Rijschool voor de cursist de TTT (Tussentijdse toets) of het praktijkexamen heeft gereserveerd dient de cursist zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen. Als dit niet in orde is zijn de kosten voor het niet afgenomen examen geheel voor de cursist.
 8. Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.
 9. Indien bovengenoemde (artikel 6.4) geldt, dan kan
 10. de cursist besluiten extra lessen te volgen bij Rijschool ACADEMY23.
 11. de cursist besluit  zelf het praktijkexamen aan te vragen bij het CBR. Indien gekozen is voor een lespakket, wordt dit pakket omgezet in losse lessen.

 

Artikel 7. Examengeld.

 1. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool ACADEMY23

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
 2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of psychische toestand van de cursist voor zover de cursist informatie hierover niet verstrekt heeft aan de Rijschool (zie artikel 3.6).
 4. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.


Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

 1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
 2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal in dit geval het betaalde bedrag minus de betaalde examengelden, minus het aantal afgenomen lessen maal de prijs voor een losse les, en minus administratiekosten van 25,- euro binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

 

Artikel 13       Toepasselijk recht en geschillen

13.1Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Academy23 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2De rechter in de vestigingsplaats van Academy23 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Academy23 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.4Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Academy23 gevestigd is. Niettemin heeft Academy23 het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Academy23 voor te leggen.