ALGMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden bevatten de algemene bepalingen voor het verzorgen van rijopleidingen in de categorieën A, B, BE, C, CE, en AM, evenals de bijbehorende praktijkexamens van het CBR, BNOR, en CCV. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de rijopleidingen en praktijkexamens binnen deze categorieën.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig
benut voor het geven van rijinstructie.
4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde
les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een
vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.
6. De rijschool leidt de cursist zo goed mogelijk op tot het CBR/BNOR praktijkexamen
7. De rijschool dient de aanvraag voor de tussentijdse toets (TTT) en praktijkexamen binnen 14
dagen in bij het CBR wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de cursist.
8. De rijschool deelt de datum van de tussentijdse toets (TTT) en het praktijkexamen zo spoedig
mogelijk mee aan de cursist,

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.

1. De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
2. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
3. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs
in rekening gebracht.
4. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de
rijinstructeur te worden gemeld.
5. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
6. De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn medische en/of psychische
toestand, ook als hier niet expliciet om gevraagd is.

Artikel 4. Betalingsregeling.

1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken
datum te voldoen.
2. Indien is gekozen voor een lespakket mag bovengenoemde betaling in twee termijnen, één
voor aanvang van de rijopleiding en één halverwege.
3. De betaling gaat per overmaking van bank of contant aan de rijschool.
4. Losse lessen worden na afloop van een rijles contant betaald aan de instructeur.
5. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
6. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke
bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
7. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de
rijinstructeur is voldaan.
8. Indien de cursist niet tijdig betaalt, hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. De cursist ontvangt in eerste instantie een herinnering . 14 dagen na deze herinnering ontvangt de
leerling een aanmaning omtrent de achterstand. 

b. Academy23 is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden onmiddellijk op te

schorten wanneer facturen ouder dan 30 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s
of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een cursist(e) als te hoog wordt
ingeschat . Indien de cursist(e) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Academy23 steeds gerechtigd de wettelijke
rente in rekening te brengen.
c. Indien twee keer achtereenvolgende de facturen niet worden voldaan aan Academy23 binnen de
overeengekomen termijn, is het jaarlijks verschuldigde of dat jaar nog te betalen bedrag in zijn
geheel in één keer opeisbaar. Academy23 heeft het recht het gehele bedrag ineens op te eisen,
zonder de mogelijkheid van opschorting of verrekening.
d. Het voorgaande is ook van toepassing wanneer de cursist(e) een voorlopige of definitieve
surseance van betaling heeft gekregen.
e. Academy23 is gerechtigd om in geval van declaraties welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald
gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten ad 15 % van het te incasseren bedrag in rekening te
brengen met een minimum van € 150,-. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die
verband houden met de invordering van door Academy23 aan de cursist(e) verzonden facturen
komen voor rekening van de cursist(e). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te
liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cursist(e) zijn, indien deze (in
overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
9. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen
te staken.

Artikel 5. Rijopleiding.

1. De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van
minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten
die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 6. Praktijkexamen.

1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt
uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in
rekening.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het
praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit
d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel
moet dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is
overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt
begraven
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval
voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Indien de Rijschool voor de cursist de TTT (Tussentijdse toets) of het praktijkexamen heeft
gereserveerd dient de cursist zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen. Als dit niet in
orde is zijn de kosten voor het niet afgenomen examen geheel voor de cursist.
4. Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen behorende
bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de
Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.
5. Indien bovengenoemde (artikel 6.4) geldt, dan kan
a. de cursist besluiten extra lessen te volgen bij Rijschool ACADEMY23.
b. de cursist besluit zelf het praktijkexamen aan te vragen bij het CBR. Indien gekozen
is voor een lespakket, wordt dit pakket omgezet in losse lessen.

Artikel 7. Examengeld.

1. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening

van Rijschool ACADEMY23

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over
rijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/ of grove schuld
van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de
rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de medische en/of
psychische toestand van de cursist voor zover de cursist informatie hierover niet verstrekt heeft aan
de Rijschool (zie artikel 3.6).
4. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de
cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met
de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van
hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal
in dit geval het betaalde bedrag minus de betaalde examengelden, minus het aantal afgenomen
lessen maal de prijs voor een losse les, en minus administratiekosten van 25,- euro binnen 14
dagen aan de cursist betalen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Academy23 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Academy23 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Academy23 het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.4 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waar Academy23 gevestigd is. Niettemin heeft Academy23 het recht om geschillen aan de
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Academy23 voor te leggen.